Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Wszystkim, którzy chcieliby sprawić przyjemność bliskiej osobie, polecamy kartę podarunkową - na dowolną, ustaloną kwotę - do wykorzystania w naszej księgarni (od zaraz, wysyłkowo:) i wrocławskiej kawiarni (po wznowieniu działalności:)! Szczegóły, pytania, informacje - fundacionlibroslibres@gmail.com. 

Para todos que quieran ofrecer un libro (mandamos a toda Polonia con DHL), un café o una copa de vino en nuestra librería en Wrocław (en cuanto acabe la locura epidemiológica)  - les ofrecemos una tarjeta de regalo (la cuota de abono puede ser la que indiquen). Detalles, preguntas y más información: fundacionlibroslibres@gmail.com.

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELITE

Spis treści:

§ 1 – definicje, § 2 - postanowienia ogólne , § 3  - warunki techniczne oraz rejestracja, § 4 - składanie zamówienia oraz zawarcie umowy, § 5 cena i forma płatności, § 6 terminy i koszt  dostawy, § 7 - odstąpienie od umowy, §  8 – reklamacje, § 9 – ochrona danych osobowych, § 10 - postanowienia końcowe

§ 1

Definicje

Konto użytkownika  – profil zawierająca dane Użytkownika, niezbędne do realizacji umowy sprzedaży;

Konsument – zgodnie z art. 22 ¹ k.c. osoba dokonująca czynności prawnej, np. zawarcia umowy, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sklep internetowy – Sklep internetowy działający pod adresem www.ksiegarniahiszpanska.pl, prowadzony jest przez firmę ELITE KSIĘGARNIE HISZPAŃSKIE Ewa Malec, ul. Janowskiego 26, 02-784 Warszawa, zarejestrowaną w CEDG pod numerem  417737, nr NIP  951-177-79-93, nr REGON 140342930.

Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego po dokonaniu rejestracji poprzez założenie Konta Użytkownika.

Towar - należy przez to rozumieć wydawnictwa książkowe w postaci drukowanej,  materiały audiowizualne, stanowiące część wydawnictwa książkowego;

Zamówienie – złożona przez Użytkownika oferta zawarcia umowy

Zawarcie umowy – przyjęcie przez Sklep internetowy złożonej przez Użytkownika oferty zawarcia umowy

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, obejmujący założenia Konta Użytkownika, składania przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie, zawarcia umowy, a także warunków dostarczenia  towarów, uiszczenia ceny oraz odstąpienia od umowy i  postępowania reklamacyjnego. 

2.Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego.

3.Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Warunki techniczne oraz rejestracja

1.W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest spełnienie następujących warunków:

 

a)    dysponowanie aktywnym kontem e-mail;

b)    dysponowanie jedną z przeglądarek internetowych: Chrome (min. wersja 13), Internet Explorer (min. wersja 7), Mozilla Firefox (min. Wersja 10), Opera (min. Wersja 10);warz z włączoną obsługą JavaScript w jednej z  ww. przeglądarek internetowych;

c)    rozdzielczości przynajmniej 1024x768;

d)    dostęp do łącza internetowego.

 

2. W celu skorzystania ze Sklepu Użytkownik dokona rejestracji konta Użytkownika na przygotowanym przez Sklep formularzu rejestracyjnym, jednocześnie akceptując treść niniejszego Regulaminu oraz  wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.

3. Kolejne logowanie następuje poprzez wpisanie adresu e-mail oraz ustalonego przez Użytkownika hasła. Asortyment sklepu widoczny jest jedynie po zalogowaniu się przez Użytkownika.

 

 

§ 4

Składanie zamówienia oraz zawarcie umowy

1.Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach zamieszczone są na stronie WWW. Ksiegarniahiszopanska.pl. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.

2. Użytkownik po zarejestrowaniu się w Sklepie i zalogowaniu ma możliwość złożenia oferty (zamówienia)  poprzez wskazanie towaru i wybór polecenia „Dodaj do koszyka”,  a następnie w części „Koszyk” wskazanie danych do dalszej realizacji zamówienia tj.:

 a) specyfikacji zamówienia (ilości towaru);

b) podania danych do dalszej realizacji  w postaci danych do faktury oraz danych do wysyłki

c) sposobu odbioru i płatności;

3.  Użytkownik przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Po jego wpłynięciu następuje automatyczna rejestracja złożenia oferty, nie stanowiąca potwierdzenia jej przyjęcia. Modyfikacja zamówienia możliwa jest do chwili potwierdzenia jego przyjęcia, tj. przyjęcia oferty.

4. Przyjęcie oferty następuje poprzez wysłanie przez Sklep w ciągu  48 godzin wiadomości e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia na podany przez Użytkownika adres e- i z tą chwilą umowa sprzedaży zostaje zawarta.

6. Treść zawartej umowy sprzedaży zostanie utrwalona, zabezpieczona zgodnie z wymogami przetwarzania danych w systemie teleinformatycznym.

7. Sklep w celu wykrycia ewentualnych błędów przy wprowadzeniu danych, które jest obowiązany udostępnić Kupującemu,  a także korekty tychże korzysta z  opcji walidacji

 

§ 5

Cena oraz forma płatności

1.Podane na stronie internetowej Sklepu informacje o cenach towarów podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Nie obejmują one pozostałych kosztów, w tym kosztów dostawy.

2.W odniesieniu do promocji sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian informacji o cenach towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.

3. Cenę z tytuły zawartej umowy  Kupujący uiszcza według swojego wyboru:

a) za pobraniem;

b) przelewem na wskazany w przyjęciu zamówienia rachunek bankowy Sprzedającego;

 

§ 6

Terminy i koszt dostawy

 

1. Dostawa realizowana jest w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia przez Sklep złożenia zamówienia (przyjęcia oferty).

2.W przypadku wyboru przelewu jako  formy płatności, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji dostawy do chwili całkowitej zapłaty ceny (wpłynięcia na rachunek Sklepu).

3. W przypadku zamówienia towaru o wartości do 300 złotych (słownie: trzystu złotych brutto), koszty dostawy wynoszą odpowiednio:

a) kurierem - 20,00 zł brutto (przedpłata przelewem) lub 25,00 zł brutto (gotówka za pobraniem);

b) Pocztą Polską  - 16 zł brutto (przedpłata przelewem) lub 21 zł brutto (gotówka za pobraniem)

4. Jeżeli wartość towaru przekracza 300 złotych (słownie: trzysta złotych) koszt przesyłki pokrywa Sklep.

5. Kupujący może także odebrać towar, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu możliwości odbioru pod adresem:

 

 

Księgarnia Hiszpańska ELITE

ul. Tarczyńska 1, 02-025 Warszawa

tel. +48 22 668  83 48

  

 

§ 7

Odstąpienie od umowy


1. Jeżeli Kupujący posiada status konsumenta przysługuje mu wówczas prawo odstąpienia od umowy, poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia wydania towaru z wyłączaniem:

a)       nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta oryginalnego opakowania;

b)       dostarczonej prasy.

2.W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego zobowiązany jest do zwrotu  Towaru w stanie niezmienionym w terminie nie dłuższym niż 14 dni  (czternaście dni) od dnia odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Towar należy odesłać pod adres: 


ELITE KSIĘGARNIE HISZPAŃSKIE
ul. Tarczyńska 1
02-025 Warszawa
tel./ fax: (48-22) 668 83 48


z dopiskiem (zwrot)

 

5. Kupujący zobowiązany jest dołączyć otrzymaną od sprzedawcy paragon lub fakturę VAT oraz pismo informujące o odstąpieniu od umowy oraz wskazujące numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu ceny. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny nastąpi w sposób przez niego określony w terminie 14 dni (czternaście dni) od dnia nadejścia zwróconego przez Kupującego Towaru.

6.Zwrotowi na rzecz Kupującego nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów.

§ 8

Reklamacje

 

1.Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Kupujący może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora, o ile została udzielona)  lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

2. Domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.

3. Jeżeli Kupujący posiada status konsumenta, w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji . Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania  towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

4. Towar wraz z fakturą oraz reklamacją wskazującą rachunek bankowy Kupującego należy odesłać paczką ekonomiczną pod adres: ELITE KSIĘGARNIE HISZPAŃSKIE
ul. Tarczyńska 1
02-025 Warszawa
tel./ fax: (48-22) 668 83 48


z dopiskiem (reklamacja)

 


5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Reklamacja jest rozpatrzona przez Sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru na wskazany w reklamacji rachunek bankowy.

7.Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na rachunek bankowy w niej wskazany.

 

§ 9

Ochrona danych osobowych

 

1.Użytkownik zakładając konto w Sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych na formularzu danych w celu realizacji umowy sprzedaży (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ).

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania ich usunięcia ze zbioru danych. 

§ 10

Postanowienia końcowe

1.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach sklepu. Korzystanie ze Sklepu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem 15.05.2013.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).